Κατάσταση Δελτίου Υγείας
Status of Health Certificate
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου*
ID Number / Passport Νο.*

Ημερ. Γεννήσεως (ηη/μμ/εεεε)*
Date of Birth (dd/mm/yyyy)*